Абітурієнтам

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ)

    Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ) володіє правом провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за спеціальністю “151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізація )” з узагальненим об’єктом діяльності по системам автоматизації та комп’ютерно-інтегрованим технологіям. Фахівці з автоматизації підготовлені до роботи з комп’ютерно-інтегрованими технологіями та системами автоматизованого управління технологічними процесами в таких галузях: видобування і переробка вуглеводнів, агропромислового комплексу, виробництво машин та устаткування, хімічна, харчова, текстильна та деревообробна промисловість. Знання технологічних процесів, теорії та практичних навичок керування ними, різноманітних сучасних вітчизняних та зарубіжних технічних засобів, уміння працювати з ЕОМ допоможуть спеціалісту цього фаху вирішувати завдання підвищення ефективності виробництва на основі розв’язку науково-технічних задач, в тому числі і в нафтогазовій галузі. Кафедру очолює д.т.н., проф. Семенцов Г.Н.

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС)

    Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС) володіє правом провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за спеціальністю “172 – Телекомунікації та радіотехніка” та “151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізація Комп’ютеризовані системи управління та автоматикa)” з узагальненим об’єктом діяльності по системам планування і управління технічними, технологічними та організаційними об’єктами. Фахівці з систем управління і автоматики та телекомунікацій- це фахівці в галузі сучасних інформаційних технологій. Фундаментальна теоретична підготовка, знання сучасних засобів автоматики дозволяють випускникам цієї спеціальності вирішувати широке коло інженерно-технічних та науково- пошукових завдань з автоматизованого управління в технічних та організаційних системах різноманітних галузей. На кафедрі створені умови для додаткового вивчення дисциплін пов’язаних з засобами автоматизації виробничих процесів фірми SIEMENS, з метою проходження виробничої практики на цій фірмі та можливого майбутнього працевлаштування. Кафедру очолює д.т.н., проф. Заміховський Л.М.

Кафедра комп’ютерних систем і мереж (КСМ)

    Кафедра комп’ютерних систем і мереж (КСМ) володіє правом провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за спеціальністю “123 – Комп’ютерна інженерія” з узагальненим об’єктом діяльності по технічних, апаратних засобах та системному програмному забезпеченню комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення та їх компонентів. Спеціалісти за даним фахом підготовлені до роботи з сучасними операційними системами, проектують та експлуатують комп’ютерні системи і мережі, забезпечують їх ефективну роботу, в тому числі, обслуговують електронне обладнання та обчислювальні засоби в різних галузях промисловості, торгівлі, банківській справі, електрозв’язку. На кафедрі студенти займаються науково-дослідною роботою, яка дає їм можливість приймати участь в міжнародних студентських наукових конференціях, олімпіадах та проходити виробничу практику в зарубіжних країнах. Кафедру очолює д.т.н., проф. Горбійчук М.І.

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС)

    Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС), володіє правом провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра за спеціальністю “121 – Інженерія програмного забезпечення” з узагальненим об’єктом діяльності з програмного забезпечення автоматизованих систем. Спеціалісти за даним фахом забезпечують працездатність програмних продуктів обчислювальних засобів та автоматизованих систем з використанням сучасних інформаційних технологій, утворюють автоматизовані робочі місця , бази даних та знань, експертних систем для різних галузей. При кафедрі утворено філію Інституту проблем математичних машин і систем, яку очолює завідувач філії кафедри ПЗАС професор Литвинов В.В., де студенти мають можливість проходити виробничі практики та дипломне проектування з метою майбутнього вступу до аспірантури. Кафедру очолює д.т.н., проф. Юрчишин В.М.

Коротка історія створення та розвитку

Факультет інформаційних технологій утворений у 2002 р. в результаті поділу факультету автоматизації та електрифікації на два факультети “Автоматизації та комп’ютерних наук” і факультет “Електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій” . У 2012р. факультет “Автоматизації та комп’ютерних наук” було перейменовано у “Факультет інформаційних технологій”, а у 2014 підрозділ отримав статус інституту.
Навчальний процес в інституті забезпечують кафедри: автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ), інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС), комп’ютерних систем і мереж (КСМ), програмного забезпечення автоматизованих систем (ПЗАС), інформатики (ІНФ), математичних методів в інженерії (ММІ) та вищої математики (ВМ).
Інститутом здійснюється підготовка фахівців на міжнародному рівні відповідно до вимог провідних європейських ВНЗ у галузі автоматизації та комп’ютерних наук, приводяться у відповідність програми підготовки спеціалістів згідно з вимогами провідних ВНЗ Європи. Вивчається досвід провідних вищих навчальних закладів світу про можливу спільну підготовку спеціалістів, які навчаються в інституті. Розробляється методика формування структури та змісту матеріалів з навчальних дисциплін для задач дистанційного навчання з утворенням електронних підручників та електронних тренажерів. Інститутом створено центр дистанційного навчання при Дрогобицькому коледжі нафти і газу. Лабораторні аудиторії оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою, яка об’єднана в локальну мережу з можливістю виходу в Інтернет. Високий науково-педагогічний потенціал, сучасні методи проведення занять дозволяють суттєво розширити фахову підготовку студентів.
Під керівництвом докторів наук, професорів функціонують наукові школи, розробки яких сприяли створенню нових методів, технічних засобів та інформаційних технологій, направлених на оптимізацію технологічних процесів у різних галузях, насамперед нафтогазової та нафтопереробної промисловості.
Наукові роботи викладачів та студентів інституту неодноразово були представлені на галузевих науково-технічних конференціях. Студенти ІІТ щороку приймають участь в олімпіаді з інформатики та програмування. В інституті функціонує аспірантура та докторантура за напрямами наукової діяльності
Місцем роботи випускників інституту є підприємства нафтогазового комплексу, банківські установи, спільні підприємства з впровадження технічних засобів і програмного забезпечення. Працюють випускники і за кордоном: у США, Канаді, Австрії, Фінляндії та інших державах.
Для забезпечення зв’язку навчання з виробництвом студенти старших курсів денної та заочної форми навчання проходять виробничі та переддипломні практики в профільних підприємствах програмної індустрії України, таких як ELEKS, SoftJourn, SoftServe, MultiServe, GlobalLogic.