Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ)


зав. каф.
Семенцов Георгій Никифорович
доктор технічних наук, професор

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (АКІТ)

    Перший набір студентів-автоматчиків був здійснений в 1959 році у Львівському політехнічному інституті. Тоді були спеціальності з абревіатурою АВПД – автоматизація процесів видобування нафти і газу і АВПП – автоматизація хіміко-технологічних процесів переробки нафти і газу. У 1963 році у зв’язку зі створенням Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту, студенти спеціальностей АВПД і АВПП були переведені до Івано-Франківська, випусковою кафедрою була кафедра електротехніки і автоматики. У вересні 1968 року була створена кафедра автоматизації виробничих процесів, яка стала випусковою для спеціальностей АВПД і АВПП. З 1968 по 1970 роки кафедру очолювали канд., техн. наук, доц. Віноградов О.Л., докт. техн. наук, проф. Г.А.Штамбергер, а з 1970 по 1975 – канд. техн. наук, проф. Б.Н.Локотош, ректор ІФІНГ. З 1975 року неперервно кафедрою керує докт. техн. наук, проф. Г.Н.Семенцов. Весь період існування кафедри характеризується динамічним розвитком наукових кадрів, що дозволило університету створити нові кафедри: кафедру інформаційно-вимірювальної техніки і промелектроніки (тепер кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем); кафедру прикладної математики (тепер кафедра програмного забезпечення); кафедру інформаціно-вимірювальної техніки, яка на сьогодні залишилась з такою ж назвою. Сьогодні ці кафедри очолюють випускники кафедри АКІТ: докт. техн. наук, проф. Л.М.Заміховський, докт. техн. наук, проф. В.М.Юрчишин, канд. техн. наук, проф. С.А.Чеховський. Кафедру комп’ютерних систем і мереж інституту інформаційних технологій очолює також випускник кафедри докт. техн. наук, проф. М.І.Горбійчук. Випускники кафедри очолюють інститути: інформаційних технологій (І.І.Чигур); енергетичний інститут (О.Є.Середюк); інститут післядипломної освіти (В.П.Петренко); О.М.Карпаш – проректор з наукової роботи; А.Я.Василів – директор господарського комплексу університету; Л.Б.Петришин – завідує кафедрою інформатики Прикарпатського національного університету; докт. техн. наук, проф. І.С.Петришин – головний науковий співробітник ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
    З часу утворення в 1968 році кафедра АКІТ пройшла два періоди розвитку: перші 15 років пов’язані з традиційним напрямом автоматизації технологічних процесів і 25 років – з автоматизацією цих процесів на основі комп’ютерно-інтегрованих технологій. Роботи у галузі автоматизації технологічних процесів у нафтовій і газовій промисловості здійснювались у напрямках створення необхідних технічних засобів, передусім первинних перетворювачів, та створення і впровадження систем автоматизації.
    Під керівництвом проф.. Б.М.Локотоша за участю аспірантів В.І.Блінова, М.М.Сауха, А.Я.Завалева, В.П.Петренка та асистента Л.А.Романюка виконувались науково-дослідні роботи з пневматики. Під керівництвом доц.. С.П.Зельцера виконувались дослідження в напрямку створення інтегрального показника ефективності систем автоматичного керування (В.П.Ставкін, Р.А.Синявський, Т.С.Кравець та ін.). Поряд з цим кафедрою виконувалися та впроваджувалися у виробництво результати досліджень щодо підвищення точності вимірювань великих витрат газу. Керівником робіт та галузевої науково-дослідної лабораторії (ГНДЛ-5) був проф., д.т.н. І.С.Бродин. Виконавці – С.А.Чеховський, О.Є.Середюк, З.М.Праскова, Д.І.Феденчук та ін. Під керівництвом І.С.Кісіля виконувались дослідження в напрямку створення методів та приладів контролю поверхневого натягу рідин (М.М.Дранчук, О.Г.Малько та ін.).
    З 1968 року виконуються науково-дослідні роботи з автоматизації процесу буріння нафтових і газових свердловин. Керівник проф., д.т.н. Г.Н.Семенцов, виконавці – С.Ф.Кукурудз, М.І.Горбійчук, Л.М.Заміховський, А.Г.Бестелесний, О.А.Шаповал, В.Б.Кропивницька, Т.О.Телишева, Я.Р.Когуч, М.І.Когутяк, І.С.Кравець, М.М.Саух, В.П.Петренко, В.В.Аверкієва, С.В.Юдін, І.І.Чигур, М.В.Шавранський, С.М.Бабчук, Н.В.Сабат, Л.Я.Чигур, О.В.Гутак, В.М.Шавранський, Л.О.Копистинський, Ю.Б.Головата, Л.М.Рожнів, Г.К.Ернест та ін.
    Кафедра здійснювала наукові дослідження у відповідності до постанови Ради Міністрів СРСР № 261 від 12.03.1981р., Президіума республіканської Ради по координації досліджень в області природних і суспільних наук при Президії АН УРСР № 20 від 30.12.1980р., комплексної цільової програми Міносвіти «Технічна кібернетика» (наказ № 1309 від 13.12.1982р.); науково-технічної програми «Автоматизовані системи наукових досліджень на 1986-1990 р.р.» (наказ Міосвіти № 583 від 05.08.1986р.); наказом Мінгео УРСР, МВ і ССО УРСР, ВПО «Укргазпром» ВО «Укрнафта» № 238/251/145/290 від 14.06.1978р.; комплексними цільовими науково-технічними програмами Міносвіти «АСУ–регіон» (наказ № 189 від 28.04.1981р.); «Інформатика і автоматизація в регіоні», «АСНІ» (наказ Міносвіти УРСР від 10.09.1986р.). В рамках виконання програми АСНІ кафедра отримала перший в університеті комп’ютерний клас у складі 15 комп’ютерів Меrа.
    Сучасний науковий напрям діяльності кафедри АКІТ склався на основі виконання впродовж ряду років ще таких науково-дослідних робіт як автоматизація технологічного процесу абсорбційного осушення газу на основі методів нечіткої логіки (В.С.Борин), розробка системи контролю якості полівінілхлориду в процесі його виробництва (Р.М.Лещій), розробка методу контролю за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів (О.В.Кучмистенко), методи і прилади для вимірювання динамічного поверхневого натягу рідин (М.М.Дранчук), розробка системи автоматичного керування процесом приготування складних багато-компонентних композицій (М.І.Когутяк).
    Основними науково-технічними проблемами, що розв’язувались і реалізовувались у розробках кафедри, були: створення автоматизованих систем керування технологічними комплексами з розв’язанням підзадач оптимального керування технологічними процесами; розроблення інтелектуальних підсистем підтримки процесів прийняття рішень для об’єктів нафтогазової промисловості; розроблення інформаційного, програмного, технічного забезпечення складних систем керування.
    Кафедра була засновником збірнику статей «Элементы АСУ в нефтяной промышленности» (Київ: Техніка), в редакційній колегії якого були Б.М.Локотош, З.Н.Крикун, Г.А.Штамбергер, І.С.Бродин, Є.Є.Добров, С.Ф.Кукурудз, Є.Б.Мілєвський, Г.Н.Семенцов, М.М.Торбін. Збірник видавався впродовж декількох років.
    Колективом кафедри у 1975-2000 р.р. проведена велика робота з впровадження наукових розробок на таких підприємствах як «Укрбургаз», «Укнафта», «Укргеофізика», «Західукргеологія», Дрогобицький долотний завод, НДІАСУТрансгаз. У 1984 р. успішно проведені державні випробування приладу для контролю завантаження двигуна ротора бурових установок БУ2500ЕП, БУ25002ЕП, який був прийнятий для серійного виробництва ВАТ «Промприлад» у складі системи контролю і управління процесом буріння СКУБ
    Розроблена програма 589.2070855.00005-01 щодо визначення оптимальних параметрів режиму буріння за критерієм «мінімум собівартості метра проходки» прийнята міжгалузевим фондом алгоритмів і програм ПКБ АСУ «Промавтоматика».
    На основі здобутків 70-90-х років в ІФДТУНГ створена сучасна наукова школа «Автоматизоване управління технологічними процесами на основі методів нечіткої логіки і штучних нейронних мереж» (сертифікат № 3). Показниками плідної науково-дослідної роботи кафедри за час її існування є підготовка і захист трьох докторських та більше 30 кандидатських дисертацій, отримання більше 70 авторських свідоцтв і патентів, публікація 5 монографій, підручника більше 20 навчальних посібників та понад 600 статей і тез виступів на наукових конференціях.
    Відповідно до нових вимог змінювалась, вдосконалювалась та доповнювалась програма підготовки фахівців з автоматизації та методичне забезпечення навчального процесу, який повністю забезпечений літературою. Підготовлено методичні розробки на всі види навчальної роботи для студентів як денної, так і дистанційної і заочної форм навчання. Бібліотека університету постійно поповнюється новою навчально-методичною літературою за фахом.
    Матеріально-технічна база кафедри АКІТ розширювалась та вдосконалювалась за рахунок нових технічних засобів автоматики та електронних та пневматичних систем регулювання (ТМ-600, Центр, АГКС-4АЦ та ін.). Зусиллями викладачів, а також навчально-допоміжного персоналу (Ю.В.Грош, О.О.Турчак, Х.М.Губанкова-Турчак, О.М.Івасютяк та ін.) були створені лабораторії з усіх дисциплін кафедри.
    Сьогодні кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, досить насичену персональними комп’ютерами, вимірювальними комплексами та мікропроцесорними засобами та системами. У її складі п’ять навчальних лабораторій, в яких використовуються сучасні прилади, мікропроцесорні пристрої та контролери і персональні комп’ютери, об’єднані в мережі. Матеріальна база кафедри включає в себе повний набір сучасних контролерів фірми «Мікрол», а також технічних засобів автоматизації провідних фірм-виробників «Промприлад», Mitsubishi, VIPA, Siemens, Martin Dekker, Allen Bredly, IBM, hp, Fischer Rosemout, Mecman, Parker, Ioncomatic та ін. Саме ці засоби застосовуються в сучасних системах автоматизації не лише в нафтовій, але й інших галузях промисловості. Цим пояснюється високий попит на випускників кафедри, які володіють сучасними методами та засобами автоматизації.
    Сьогодні у штаті кафедри 10 одиниць професорсько-викладацького складу, 3 особи навчально-допоміжного персоналу, 4 аспіранта. Навчальний процес та науково-дослідну роботу проводять 2 професори (доктор і кандидат наук, 6 кандидатів технічних наук, доцентів, 2 асистента):
    Заслужений діяч науки і техніки, академік Української нафтогазової академії, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри АКІТ Георгій Никифорович Семенцов ; професор, кандидат технічних наук Мирослав Михайлович Дранчук; доцент; кандидат технічних наук Ігор Іванович Чигур; доцент, кандидат технічних наук Мирослав Іванович Когутяк; доцент, кандидат технічних наук Василь Степанович Борин; доцент, кандидат технічних наук Михайло Васильович Шавранський; доцент, кандидат технічних наук Людмила Ярославівна Чигур; кандидат технічних наук, доцент Олександр Васильович Кучмистенко; асистенти: Андрій Іванович Лагойда, Лідія Ігорівна Фешанич; завідувач лабораторіями кафедри АКІТ Євген Петрович Майкович; провідний інженер кафедри АКІТ Галина Григорінва Зварич; інженер 1 категорії кафедри АКІТ Зоряна Зварич; аспіранти: Л.О.Копистинський, Ю.Б.Головата.
В ІФНТУНГ функціонує спеціалізована вчена рада Д20.052.03. В останні роки кандидатські дисертації зі спеціальності 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування» захистили нинішні доценти кафедри АКІТ (В.С.Борин, Л.Я.Чигур), а також Н.В.Сабат, С.Г.Гіренко, Ю.Є.Блаут.
Кафедра з оптимізмом зустрічає ювілей, оскільки має можливості для забезпечення належного рівня підготовки фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій усіх освітньо-наукових рівнів.