Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС)


зав. каф.
Заміховський Леонід Михайлович
доктор технічних наук, професор

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС)

    Передісторія кафедри сягає початку 60-х років, коли на створеній кафедрі елекротехніки і автоматики Івано-Франківській філії Львівського політехнічного інституту з 1963/64 навчального року почали проводити навчання студентів за спеціальністю 0634 – “Електрифікація і автоматизація гірничих робіт”, яка стала родоначальницею спеціальності 7.050201 – “Компютеризовані системи управління та автоматики».
    23.06.1968р. зі складу кафедри електротехніки і автоматики виділилася кафедра автоматизації процесів видобутку і переробки нафти і газу, яку в березні 1970 року очолив д.т.н. Генріх Абрамович Штамбергер. Він в кінці 1969р. разом зі своїм учнем к.т.н. Добровим Є.Є. приїхав на роботу в ІФІНГ з Сибірського наукового центру (м. Новосибірськ).
    01.09.1970р. наказом ректора ІФІНГ за № 48 кафедра поділяється на дві кафедри: автоматизації виробничих процесів (завідувач, ректор ІФІНГ, професор Б. М. Локотош) та інформаційно – вимірювальної техніки і промелектроніки (ІВТ і ПЕ), яка стала родоначальницею нинішньої кафедри, а її першим завідувачем – д.т.н. Г.А. Штамбергер.
    До кінця травня 1986р. кафедру продовжував очолювати д.т.н., проф. Г.А. Штамбергер. За станом здоров’я в період з вересня 1978 року по листопад 1983 року Г.А. Штамбергер переходить на посаду професора кафедри і кафедру очолює к.т.н., доцент Вадим Семенович Маслов. У червні 1986 року завідувачем кафедри за конкурсом обирається Лідія Іллівна Жуган, яка працювала на посаді доцента кафедри автоматизації виробничих процесів.
    В 1987 році кафедру ІВТ і ПЕ було перейменовано на кафедру автоматики і телемеханіки (А і Т).
    У листопаді 1993р. завідувачем кафедри призначається професор кафедри, д.т.н. Ярослав Миколайович Николайчук, а з квітня 1994 року – обраний за конкурсом професор кафедри автоматизації виробничих процесів д.т.н. Іван Семенович Бродин.
    З квітня 1995 року кафедру АіТ очолює вибраний за конкурсом д.т.н., професор Леонід Михайлович Заміховський. На цій посаді проф. Л.М. Заміховський працює і зараз.
    У цьому ж році кафедра АіТ перейменовується на кафедру автоматизованого управління в технічних
та організаційних системах (наказ №65 від 03.11.1995р.).
    У 1998 році, у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України про затвердження нового переліку спеціальностей ВНЗ, спеціальність 7.091401 отримує нову назву – системи управління і автоматики.
    У зв’язку з відкриттям на кафедрі нової спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” у вересні 2001 року кафедра була перейменована на кафедру “Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики”.
    У звязку з ліцензуванням в 2015р. напрямку «Телекомунікації» кафедра КТіСУ перейменовується і отримує нинішню назву (наказ № 36 від 16.03.2016р.) – «Інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем (ІТТС)».

ssqКафедра «Інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем»
2015 р.

    Зліва- направо у першому ряді: аспіранти О.Мірзоєва та С.Петрів, доценти Л.Савюк та О. Заміховська, аспіранти О. Клапоущак та Н.Іванюк, інженер І.Барщевська.
    Зліва-направо у другому ряді: зав. лаб. концерну Siemens А.Романюк, доцент С. Зікратий, зав.лаб. Б. Долішній, аспірант Н.Михайлів, доцент І.Маслов, професор С.Мельничук, доценти Л.Штаєр, О.Євчук, зав.каф., професор Л.Заміховський, доценти Х. Паньків та Ю. Паньків, провідний інженер М. Куриляк, доцент М.Николайчук, провідний інженер М.Криль
    Зліва-направо у третьому ряді: аспірант А.Рогач, асистент І.Левицький, доцент Р.Скрип’юк, аспірант О.Лупич, асистент Р.Матвієнко

    Особливістю підготовки випускників кафедри є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління.
    Студенти кафедри отримують грунтовні знання з: програмування (алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології програмування, системне програмування, бази даних, операційні системи, WEB-технології тощо).
    Кафедра готує: бакалаврів з напрямку 6.050201 «Системна інженерія»;
спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.050201, 8.050201 «Комп`ютеризовані системи управління та автоматики”, яким присвоюється кваліфікація, відповідно, інженера та магістра з автоматизованих систем управління.
    Починаючи з 2016-17 навчального року кафедра почне підготовку фахівців в галузі телекомунікаційної інженерії та автоматизації і компютерно-інтегрованих технологій.
    В 2008р. кафедрою була започаткована співпраця між ІФНТУНГ і ДП «Siemens Україна», в рамках якої проводяться сумісні конференції і семінари-навчання в напрямку дослідження, проектування і впровадження енергоощадних технологій у всіх сферах сучасного виробництва, а також організована та обладнана новітніми апаратно-програмними засобами концерну «Siemens» навчальна науково-дослідна лабораторія, загальною площею 284 кв.м., в якій проводиться підготовка висококваліфікованих фахівців з систем управління та наукові дослідження в цьому напрямку.
    В рамках участі кафедри в міжнародному проекті «Тренінги по технологіям автоматизації» (Training in Automation Technologies for Ukraine – TATU) кафедра отримала чотири спеціалізованих мобільних лабораторій (smart lab) німецької компанії «Phoenix Contact».
    Наявнісь таких лабораторій дозволяє студентам ознайомитися з новітніми апаратно-програмними засобами провідних фірм світу, які використовуються в автоматизованих системах управління різноманітними технологічними процесами і об’єктами, системах «Розумний дім», системах диспетчеризації і контролю та ін.
    Практичні і лабораторні заняття викладачами кафеди проводяться в 4 спеціалізованих лабораторіях та філії кафедри – Долинському ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз», а починаючи з 2016-17 навчального року такі заняття будуть проводитися також в Івано-Франківській філії ПАТ «Укртелеком».
    Під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри студенти займаються науково-дослідною роботою, приймають участь у міжвузівських та міжнародних конференціях і форумах.
     Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю. На кафедрі функціонує наукова школа очолювана д.т.н., проф. Замiховським Л.М. за напрямком «Діагностика та сучасні інформаційні технології в техніці та соціумі».
     Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 400, у тому числі за кордоном, наукових праць. Серед них 7 навчальних посібників, з яких 5 з грифом МОН України, 8 монографій, 19 авторських свідоцтв та патентів, 14 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір. 10 його учнів працюють на кафедрі ІТТС, а ще 3 – на інших кафедрах інституту інформаційних технологій.
     Викладачі кафедри інтенсивно працюють в науково-методичному плані: за останні три роки (2012-2015 роки) опубліковано 3 навчально-методичні посібники під грифом МОН України, 4 монографії, близько 100 статей та отримано 2 патенти на винахід і 5 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.
    Наукові здобутки кафедри публікуються в провідних фахових вітчизняних і закордонних журналах, які включені в наукометричні бази, та доповідаються на республіканських та міжнародних семінарах, конференціях, симпозіумах.
    На базі кафедри більше двох десятків років проводиться Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі», науковим керівником якої є проф. Заміховського Л.М., а з 2012 року – започаткований кафедрою щорічний Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті».
    Щорічно кафедра випускає від 80 до 100 фахівців денної та заочної форм навчання за спеціальністю “Компютеризовані системи управління та автоматики”.
    Випускники працевлаштовані на підприємствах міста, в Україні та за кордоном. Чимало випускників домоглися значних успіхів в роботі, обіймають провідні посади в наукових закладах і на виробництві.