Кафедра комп’ютерних систем і мереж (КСМ)


зав. каф.
Горбійчук Михайло Іванович
доктор технічних наук, професор

Кафедра комп’ютерних систем і мереж (КСМ)

    Кафедра Комп’ютерні системи та мережі була створена в березні 2004 року. Інформаційні технології в наш час стали по суті єдиним робочим інструментом для вирішення багатьох складних завдань управління і організації. Ринкові перетворення в Україні в цілому та у галузях народного господарства викликали нагальну потребу пошуку нових підходів щодо управління промисловими підприємствами, фірмами та ін. Вирішальну роль у цьому процесі відіграють комп’ютерні мережі, які знаходять своє застосування в усіх сферах діяльності, починаючи від керування технологічними процесами і закінчуючи такими сферами як реклама, торгівля, банківська справа, бухгалтерський облік та ін. В цьому контексті особливо актуальною є підготовка спеціалістів, здатних розробляти науково-інженерні основи для створення сучасних промислово-технологічних комп’ютерних систем і мереж.
    Кафедра готує фахівців за напрямом 0915 – “Комп’ютерна інженерія”. Навчальний процес ведеться за ступінчастою системою з кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Ліцензійний обсяг прийому студентів на перший курс на денну форму навчання за рівнем “бакалавр” складає 30 осіб, в тому числі 6 магістрів, на заочну форму навчання – 30 осіб.
    На кафедрі працюють 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, доцентів, 3 асистенти. Очолює кафедру – професор, доктор технічних наук – Горбійчук Михайло Іванович. При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальностей 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів та 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти.
    Основним науковим напрямком діяльності кафедри комп’ютерних систем та мереж є планова державна науково-дослідна програма із розвитку нафтогазового комплексу України “Синтез комп’ютерних систем і мереж для об’єктів нафтогазового комплексу. Студенти, які успішно навчаються, приймають безпосередню участь в наукових розробках та експериментах. Кращі з них мають можливість продовжити навчання і наукову роботу в аспірантурі.
    Використовуються новітні технології ведення навчального поцесу, розробляється та постійно оновлюється його методичне забезпечення.
    Студенти грунтовно вивчають алгоритмічні мови та програмування, алгоритмічне та програмне забезпечення, операційні системи та бази даних, а також сучасні засоби систем автоматизованого проектування. Майбутні спеціалісти вивчають комп’ютерну графіку, електроніку і мікросхемотехніку, обчислювальну техніку, системи та мережі передачі даних, основи захисту інформації тощо.
    Високий рівень підготовки випускників з комп’ютерної інженерії дозволяє їм самостійно проектувати і розробляти як на рівні окремих блоків і вузлів, так і на структурно-системному рівні, універсальні і спеціалізовані комп’ютери, мережі ЕОМ, обчислювальні комплекси, системи, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої, контролери, адаптери та ін. у комплексі з відповідним програмним забезпеченням.
    Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України випускники напряму підготовки комп’ютерна інженерія можуть займати такі посади як інженер з комп’ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер-електронік, інженер-програміст, інженер-системотехнік, адміністратор обчислювальної системи, оператор електронно-обчислювальних машин, фахівець з компютерної графіки, технік обчислювального центру, викладач навчального закладу (рівень магістра) та ін.

ssqКафедра «Комп’ютерних систем і мереж»

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

    Студенти активно залучаються до наукової роботи. На кафедрі проводиться науково-дослідна робота з підвищення ефективності роботи, безпеки комп’ютерних систем та мереж. Щорічно професорсько-викладацький склад, аспіранти, що закріплені за кафедрою, студенти беруть участь у науково-дослідній роботі, семінарах кафедри.
    Студенти, які навчаються на кафедрі, регулярно беруть участь та є переможцями обласних та всеукраїнських олімпіад й конкурсів з програмування та комп’ютерної техніки.
    Вчені кафедри спільно з аспірантами й студентами старших курсів проводять теоретичні дослідження, практичні розробки в області надійних та безпечних комп’ютерних технологій для критичних і комерційних додатків, регулярно беруть участь в організації та проведенні національних і міжнародних конференцій й проектів (TEMPUS). На кафедрі ведеться підготовка кандидатів наук за двома спеціальностями: автоматизація процесів керування; комп’ютерні системи та компоненти.
    Таким чином, підготовка на кафедрі КСМ дозволяє випускникам успішно працювати провідними спеціалістами з розробки та експлуатації:
        – обчислювальних мереж;
        – локальних та розподілених інформаційних систем;
        – прикладних інтелектуальних систем;
        – систем інтелектуальної підтримки комп’ютеризованого виробництва;
        – захищених та високонадійних гнучких комп’ютеризованих систем;
        – інтегрованих комп’ютерних систем обробки інформації;
        – технічних та програмних засобів з елементами штучного інтелекту;
        – систем формування та супроводження баз знань та баз даних;
        – програмного забезпечення комп’ютерних мереж;
        – навігаційного та пошукового програмного забезпечення мережі Інтернет;
        – мікропроцесорних та комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;
        – засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.
    За відгуками фірм та організацій, де працюють наші випускники, можна стверджувати, що кафедра й університет дає високу фундаментальну, професійно-орієнтовану і спеціальну підготовку. Це дозволяє студентам вже на старших курсах та після випуску успішно вирішувати практичні завдання на одному з найдинамічніших ринків комп’ютерних та мережевих технологій.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА

    Спеціальність „Комп‘ютерні системи та мережі” є найбільш універсальною і найпоширенішою у своєму напрямку і попит на фахівців з поглибленими знаннями мережевих технологій продовжує постійно зростати, як в Україні, так і за кордоном. За прогнозами фахівців в зв’язку із зростанням продажів в сегменті мережевих технологій очікується дефіцит саме спеціалістів, яких готують на кафедрі комп’ютерних систем і мереж (КСМ).
    Випускники кафедри КСМ можуть працювати на фірмах і в організаціях, де використовуються комп‘ютери та комп‘ютерні системи найрізноманітнішого рівня (банківські установи, державні органи управління, науково-дослідні і проектно-конструкторські організації, підприємства великого та малого бізнесу, промислові підприємства та інші).
    Аналізуючи потреби підприємств регіону у фахівцях з комп’ютерної інженерії і конкретизуючи вимоги до них, слід зазначити, що крім знань з основних і традиційних розділів комп’ютерної інженерії, таких як апаратне і програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп’ютерних мереж, з’являються вимоги до знань зі спеціалізованих розділів, а саме – знання і навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об’єктів, тощо.
    Кафедра комп’ютерних систем і мереж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
        – бакалавр за напрямом 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” (термін навчання 4 роки);
        – спеціаліст за спеціальністю 7.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі” (термін навчання 1 рік);
        – магістр за спеціальністю 8.05010201 “Комп’ютерні системи та мережі” (термін навчання 1 рік).
    Проводиться набір студентів на:
        – 1 курс денної та заочної форм навчання;
        – 2-3 курс денної та заочної (скороченої) форм навчання;
        – 5 курс денної та заочної форм навчання.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА НАУКОВА БАЗА

    Для проведення навчального процесу на кафедрі обладнано два сучасні комп’ютерні класи на 38 посадочних місць. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання дисциплін пов’язаних з об’єктно-орієнтованим програмуванням і розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну, фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж. Для викладання спеціалізованих інженерних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки інженерів з напрямку “Комп’ютерна інженерія” обладнана спеціалізована лабораторія з архітектури, конструювання і тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, системного програмування, системного програмного забезпечення і WEB-дизайну.
    На кафедрі створено дві аудиторії персональних ЕОМ, об’єднаних в обчислювальну мережу з виходом до світової мережі INTERNET та до загальноуніверситетської мережі. Працює лабораторія комп’ютерних мереж. Протягом усіх років навчання студенти вивчають та застосовують на практиці мови програмування, системи візуального проектування, опановують роботу в операційних середовищах Windows та LINUX, вивчають сучасні мережеві технології, ознайомлюються з програмними графічними пакетами, тощо. Для розв’язання інженерних задач студенти використовують математичні пакети MathCAD та MathLab, системи автоматизованного проектування, а також опановують сучасні системи управління базами даних.