Кафедра вищої математики (ВМ)


зав. каф.
Мойсишин Василь Михайлович
доктор технічних наук, професор

Кафедра вищої математики (ВМ)

    Математика завжди була і залишається універсальним інструментом наукових досліджень та їх практичного втілення. Тому математичні дисципліни посідають одне з чільних місць у програмах вищих технічних закладів освіти. Навчити майбутніх фахівців мислити, орієнтуватися у світі формул і теорем, бачити спільне у різних явищах і процесах та створювати їх математичні моделі – у цьому вбачають своє основне завдання викладачі кафедри вищої математики національного технічного університету нафти і газу. Разом з університетом кафедра пройшла славний трудовий шлях від заснування до сьогодення.
    Вона виникла, як структурний підрозділ Станіславського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (ЗТФ ЛПІ), організованого на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11.05.1960 р. за № 651-р. Попередницею кафедри слід вважати кафедру вищої математики і механіки (наказ МВ і ССО УРСР за № 527 від 13.09.1961 р. “Про організацію кафедр в Станіславському ЗТФ”). Її штатний викладацький склад налічував 5 осіб: вищу математику викладали ст. викладач Тарас Стефанія Томівна, асистенти Король Еліна Миколаївна та Річка Казимир Йосипович; теоретичну механіку – к.т.н., доцент Шелєпін Євген Гнатович, опір матеріалів – в.о. доцента Яблочкова Ірина Павлівна. Завідував кафедрою тодішній декан ЗТФ ЛПІ (пізніше перший ректор Івано-Франківського інституту нафти і газу) Шелєпін Є.Г. З вересня 1962 р. склад кафедри поповнився молодими математиками Горгулою В.І., Краснодембським А.М., Ліпком Б.Я. (усі троє згодом стали кандидатами фіз.-мат. наук, доцентами і склали ядро майбутньої кафедри вищої математики).
    З 1 серпня 1963 року на базі Івано-Франківського ЗТФ ЛПІ утворився Івано-Франківський філіал ЛПІ із загальнотехнічним факультетом та факультетом нафтової і газової промисловості (наказ МВ і ССО УРСР за №401 від 9.07.1963 р.). До складу першого увійшла новостворена кафедра вищої математики, що налічувала 10 осіб: ст. викладачі Тарас С.Т., Горгула В.І., Краснодембський А.М., Ліпко Б.Я., асистен-ти Річка К.Й., Довжинська О.Р., Сапожніков В.М., Терпливець З.Д., Шуляр М.А., ст. препаратор Гречаник Л.В. Обов’язки завідувача кафедри у 1963-64 та 1966-68 р.р. виконувала С.Т. Тарас – випускниця аспірантури ЛДУ; справедливий, вимогливий педагог, яка багатьом молодшим колегам свого часу допомогла слушною професійною порадою.
    У 1964-66 р.р. кафедрою завідував канд. фіз.-мат. наук, доцент Григорчук І.Ф. – відмінний лектор і організатор, що дбав про належне кадрове забезпечення викладання математичних дисциплін. За цей час штат кафедри зріс удвічі, колектив поповнили молоді викладачі Половина О.І., Цідило К.В., Авраменко М.І., Сисак Р.Д., Дронюк Н.С., Ліпко Є.М., Панчук Н.Є. У квітні 1966 р. ст. викладача Половину Олександра Івановича було звільнено з роботи за спротив звуженню функціонування української мови у вищій школі, громадському житті, засобах масової інформації.
    1967 рік вважають роком створення єдиного в Україні вищого навчального закладу нафтогазового профілю – Івано-Франківського інституту нафти і газу (наказ МВ і ССО УРСР за №1 від 1.01.1967 р.), який через двадцять сім років став спочатку державним, а згодом (2001р.) національним технічним університетом нафти і газу. Розвивався ВНЗ, а разом з ним змінювалась кількісно і якісно наша кафедра. У кінці 60-х – першій половині 70-х років минулого століття прийшли працювати на ній викладачі Воробйова В.О., Доскоч І.Ю., Польовий Б.М., Глібчук М.В., Матієшин Д.Д., Дмитрієвський І.П., Луцишин Р.М., Новіков Л.О., Гресько К.В., Сотнікова Н.П., Кононенко Ф.П., Лялюк Д.Ф., Портной О.І., Фоміна Т.О., старший лаборант Кирилишин Г.Ф. У 1968-1978 р.р. очолював кафедру один із її фундаторів к.ф.-м.н., доцент Ліпко Б.Я., лекції якого були для колег зразком педагогічної майстерності. Коло його наукових зацікавлень було досить широким: диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей. У Бориса Яковича можна було одержати вичерпні консультації з найскладніших питань як перелічених, так і багатьох інших математичних дисциплін.

ssqПерші викладачі вищої математики серед працівників ЗТФ ЛПІ: асистенти Е.М. Король, К.Й. Річка та ст. викладач С.Т. Тарас (зліва направо третя, четвертий і шоста; весна 1962р.)

    У другій половині 70-х, 80-х роках чисельність кафедри зросла до 23-26 осіб. Приходили як молоді, так і досвідчені педагоги. Одні вже мали науковий ступінь, інші готували наукові роботи уже працюючи на кафедрі. У цей час колектив поповнили Хомченко А.Н., Гургула С.І., Камаєва Л.І., Чернов М.О., Лавинюкова Т.Г., Сеничак В.М., Мельниченко Л.Д., Дожджанюк Л.О., Волковецький С.В., Нісонський В.П., Скрипник Д.А., Сікора Б.С., Іванюк М.В., Савчук Я.І. та інші.
    Доцент А.Н. Хомченко став першим доктором наук на кафедрі, захистивши у 1991 р. дисертацію “Розвиток і застосування імовірнісного моделювання у дискретних методах обчислювальної механіки”. Зараз він професор, завідувач кафедри прикладної математики та математичного моделювання Херсонського національного технічного університету. Під його керівництвом наші колеги Камаєва Л.І. та Сеничак В.М. захистили кандидатські дисертації.
    Понад чверть віку (з 1978 по 2004 р.) завідувачем кафедри пропрацював к.ф.-м.н., доцент Горгу- ла В.І. Його авторитет як науковця, педагога, організатора був незаперечним не тільки у студентів і викладачів, але й у керівництва ВНЗ. Василь Іванович багато зробив для розвитку кафедри, уміло підбираючи кадри та дбаючи про підвищення їх наукового рівня (6 викладачів були скеровані у цільову аспірантуру).
    Плідними були для колективу 90-і роки – період становлення незалежної України. Працівники кафедри не стояли осторонь тих державотворчих подій. Багато з них (С.В. Волковецький, І.Ю. Доскоч, Д.Ф. Лялюк, В.М. Мойсишин, Я.І. Савчук, Р.Д. Сисак) стали активними учасниками Товариства української мови, Народного Руху, Демократичної партії України (за головування Ю. Бадзя та В. Яворівського). Доцент С.В. Волковецький двічі обирався до Верховної Ради України (1990, 1994 р.р.), очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, працював Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії та Азербайджані.
    Інститут нафти і газу набув нового статусу, як державний технічний університет. Ряди кафедри поповнили здібні молоді науковці, серед яких І.М. Гураль, Л.М. Івасишин, Л.А. Мойсеєнко, В.М. Мойсишин, О.Р. Никифорчин, М.М. Осипчук, Л.Р. Смоловик та інші. Усі вони були на той час кандидатами наук або стали ними у перші ж роки роботи на кафедрі. Доцент В.М. Мойсишин у 1996 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук, захистивши дисертацію, присвячену вивченню стійкості та коливань бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом.

ssqКафедра вищої математики ІФДТУНГ, 1996 р. Зліва-направо (нижній ряд, сидять): Б.С. Сікора, Л.А. Мойсеєнко, І.М. Гураль, В.І. Горгула, Т.Г. Лавининюкова, Л.Р. Смоловик, В.М. Мойсишин; (верхній ряд, стоять): С.І. Гургула, Г.Ф. Кирилишин, В.М. Сеничак, Б.М. Польовий, В.І. Василишин, Д.І. Скрипник, К.В. Гресько, Р.Д. Сисак, А.М. Краснодембський, В.О. Воробйова, М.І. Іванюк, Д.Д. Матієшин, О.А. Гевка, Я.І. Савчук, О.Р. Никифорчин

    З 2004 р. кафедру очолює д.т.н., професор В.М. Мойсишин. За цей час кафедральні ряди зазнали значного оновлення, але незмінними залишаються трудові традиції колективу: бездоганна дисципліна, високий професіоналізм, взаємодопомога. Поряд з ними творяться і нові: розробка математичних спецкурсів, туристичні подорожі рідним краєм.
    Тепер колектив кафедри налічує 20 штатних працівників. Чотирнадцять із вісімнадцяти викладачів мають наукові ступені, з них двоє – доктори наук. У вересні 2005 р. доцент Л.А. Мойсеєнко успішно захистила дисертацію “Психологія творчого математичного мислення студентів” на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Триває процес зміни поколінь, професійно ростуть молоді науковці. Вийшли на заслужений відпочинок ветерани кафедри І.Ю. Доскоч, В.О. Воробйова, В.І. Горгула, Л.І.Камаєва, Д.Ф.Лялюк, Д.Д.Матієшин, Т.Г.Лавинюкова, К.В.Гресько, Л.Д.Мельниченко. Відійшли у вічність харизматичні лектори, які визначали обличчя кафедри, – Р.Д. Сисак, С.С. Гулька. Б.С. Сікора, С.І.Гургула. Завідують кафедрами у Прикарпатському національному університеті молоді талановиті математики О.Р. Никифорчин та М.М. Осипчук. Переїхала на постійне місце проживання до Чернівців і працює доцентом кафедри диференціальних рівнянь у місцевому університеті канд. фіз.-мат. наук Л.М. Мельничук (Івасишин).

ssqКафедра вищої математики ІФНТУНГ, 2010 р. Зліва-направо (перший ряд) В.М. Сеничак, Д.Д. Матієшин, Д.Ф. Лялюк, В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, С.С. Гулька, Я.І Савчук; (другий ряд) Г.Ф. Кирилишин, І.М. Гураль, О.А. Гевка, Л.І. Камаєва, , Т.Г. Лавинюкова; (третій ряд) Л.Р. Смоловик, О.М. Витвицька, К.В. Гресько, Г.М. Кулініч, Л.А. Мойсеєнко, Л.Д. Мельниченко, Л.І. Криштопа; (четвертій ряд) В.В. Тирлич, М.В. Маковійчук, А.М. Краснодембський, І.Р. Тимків, В.Д. Яцишин, І.Є. Овчар, В.П. Нісонський, Л.І. Григорчук, Т.М. Даляк

    З осені 2015 р. кафедра вищої математики увійшла до складу Інституту інформаційних технологгій.
    Сьогодні на кафедрі працюють:
        Мойсишин Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри (в університеті з 5.08.1982р., на кафедрі з 2.01.1991р.);
        Мойсеєнко Лідія Анатоліївна, доктор психологічних наук, професор (в університеті з 11.11.1988р., на кафедрі з 10.10.1989р.);
        Бандура Андрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1.09.2011р.);
        Витвицька Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент (з 1.09.2006р.);
        Григорчук Любомир Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент (в університеті з 28.09.1990р., на кафедрі 1.09.2001р. – 1.09.2004р., з 1.09.2009р.);
        Гураль Інеса Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент (в університеті з 18.08.1987р., на кафедрі з 1.02.1995р.);
        Краснодембський Адам Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 1.09.1962р.);
        Криштопа Людмила Іванівна, кандидат технічних наук, доцент (у ФТЛ при ІФНТУНГ з 15.08.1994р., на кафедрі з 9.12.2005р.);
        Овчар Ігор Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри (з 15.09.2005р.);
        Ріпецький Роман Йосипович, кандидат технічних наук, доцент (з 15.03.2011р.);
        Савчук Ярослав Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 11.09.1986р.);
        Сеничак Василь Михайлович, кандидат технічних наук, доцент (з 1.07.1978р.);
        Смоловик Ліана Романівна, кандидат технічних наук, доцент (з 1.02.1996р.);
        Шегда Любов Михайлівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент (з 16.11.2001р.);
        Тирлич Володимир Васильович, старший викладач (в університеті з 23.08.1991р., на кафедрі з 1.09.2001р.);
        Кулініч Галина Михайлівна, асистент (у ФТЛ при ІФНТУНГ 1.09.1993р. – 1.12.2007р., на кафедрі з 1.09.2009р.);
        Рис Віталій Васильович, асистент (з 1.09.2001р.);
        Тимків Іван Романович, асистент (з 1.09.2004р.);
        Аншиц Тетяна Ігорівна, інженер 1-ої категорії (в університеті з 28.08.2006р., на кафедрі з 12.07.2011р.);
        Дяків Любомира Ярославівна, провідний інженер (з 1.09.2006р.).
    Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:
        – вища математика;
        – дослідження операцій;
        – спецрозділи математики;
        – теорія ймовірностей та математична статистика;
        – чисельні методи.
    Дисципліни кафедри повністю забезпечені навчальними підручниками та методичними розробками. Практично всі розділи вищої математики забезпечені конспектами лекцій, написаними викладачами кафедри. За останні 15 років кафедрою підготовлено і видано понад 100 навчально-методичних видань українською мовою.
    Дбаємо ми і про майбутніх студентів. Для абітурієнтів, що готуються до вступних випробувань з математики у вищих навчальних закладах України і, зокрема, у ІФНТУНГ, підготовлено більш десятка навчально-методичних видань, серед них два збірника завдань з грифом Міністерства освіти і науки України, які перевидавались по декілька разів.
    Крім цього викладачі кафедри систематично організовують олімпіади серед студентів університету, приймають активну участь у журі обласної олімпіади з математики серед школярів, турніру юних математиків, працюють на вступних іспитах.
    За результатами проведених досліджень щороку публікуємо від 35 до 50 наукових статей, готуємо 10-15 виступів на наукових конференціях. При кафедрі функціонує докторантура, аспірантура, якими керують професори В.М. Мойсишин, Л.А. Мойсеєнко.
    Науковці кафедри приймають активну участь у роботі Малої академії наук (як керівники робіт і як члени журі), велику увагу приділяють науковій роботі молоді. Щороку студенти подають 7-10 доповідей про свої наукові дослідження, виконані під керівництвом викладачів, на студентські науково-технічні конференції. При кафедрі функціонує математичний гурток (керівник – доцент Я.І. Савчук), найздібніші вихованці якого неодноразово ставали призерами Всеукраїнських математичних олімпіад.
    Сьогодення ставить перед нами нові завдання. Разом з усім колективом університету кафедра працює над оновленням робочих програм, створенням нових спецкурсів, навчальних підручників і посібників з метою входження до європейського освітнього простору.